Madison County Transit
9 Washington Shuttle

Northbound Weekday Schedule (Downtown Alton to Alton Square)
Southbound Weekday Schedule (Alton Square to Downtown Alton)

Northbound Saturday Schedule (Downtown Alton to Alton Square)
Southbound Saturday Schedule (Alton Square to Downtown Alton)

Northbound Sunday Schedule (Downtown Alton to Alton Square)
Southbound Sunday Schedule (Alton Square to Downtown Alton)